KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW W NIDZICY NA LATA 2017 – 2020

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017  poz. 1658)

WIZJA:

 1. Nasze przedszkole jest nastawione na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa  oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

MISJA:

KRAINIE ODKRYWCÓW  odkrywamy świat przed dzieckiem  i dziecko dla świata.

 Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym  przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.  Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym  na nowe doświadczenia. Naszą misją jest:

– dawanie dziecku możliwości poznawania rozumienia siebie i świata, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości.

– stwarzanie przyjaznej domowej atmosfery oraz zapewnienie optymalnych warunków do rozwijania osobowości dzieci oraz zaspakajania ich potrzeb

– stwarzanie atmosfery akceptacji, szacunku,  wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się i uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość

– rozbudzanie u dzieci ciekawości świata, spostrzegawczości i wrażliwości na drugiego człowieka

– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości

– kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości rozwijanie u nich optymizmu i poczucia własnej wartości

– uczenie tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka

– rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym

– przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu ale również do radzenia sobie z porażkami

– wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędnych do powodzenia w nauce szkolnej

NAUCZYCIELE:

 1. Zapewniają rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomoc w rozwiązywaniu problemów i codziennych trudności.
 2. Zapewniają opiekę specjalistyczną.
 3. Korzystają z innowacyjnych rozwiązań- mając wysokie kwalifikacje.
 4. Pracują z pasją ciągle doskonaląc warsztat pracy i swoje umiejętności.

5.Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 1. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów placówki.
 2. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 3. Zespół przedszkola jest zintegrowany , ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany nie boi się nowości.

 

RODZICE:

 1. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 2. Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Współdecydują w organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci.
 4. Uzyskują porady i wskazówki od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA TO MŁODY CZŁOWIEK,  KTÓRY:

 1. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki w szkole.
 2. Jest otwarty, twórczy i komunikatywny.
 3. Zna siebie i swoje możliwości.
 4. Rozwiązuje problemy.
 5. Rozumie, zna, przestrzega prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, zna zasady kultury współżycia i postępowania.
 6. Zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu i kraju.
 7. Poszukuje wiedzy, odkrywa otaczający świat.
 8. Dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami.
 9. Zna i stosuje zdrowy styl życia oraz dba o sprawność fizyczną.

10.Chroni środowisko.

                                                                       

1.       Wyposażenie sal dydaktycznych  w nowoczesne pomoce naukowe i nowoczesna dydaktyka

 

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

1.  Wyposażenie placówki w nowoczesne środki audiowizualne

– wymiana sprzętu  audiowizualnego – odtwarzacze CD,  nagłośnienie

– zdobywanie środków finansowych na potrzeby przedszkola

– wzbogacanie bazy przedszkola,

3 lata

nauczyciele

dyrektor

2. Podnoszenie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nauczycieli – nowoczesna dydaktyka

– kursy, warsztaty, szkolenia, rady szkoleniowe

– zajęcia koleżeńskie, otwarte z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych

– tworzenie programów i projektów edukacyjnych

– stosowanie nowoczesnych metod diagnozowania umiejętności  dzieci

-wprowadzanie innowacji pedagogicznych

3 lata

nauczyciele

dyrektor

3.Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli

– udział w kursach i warsztatach

– studia podyplomowe

cały rok

2 lata

nauczyciele

4.Pisanie i realizacja programów edukacyjnych

– realizacja programu „Święto drzewa”

– realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

– realizacja programu ”Przedsiębiorczy Przedszkolak”

– realizacja programu ekologicznego „Mali odkrywcy”

– realizacja programu preorientacji zawodowej,

– realizacja innowacji pedagogicznej: Raz, dwa, trzy lubię bajki Ja i Ty”, „Dużo ruchu dla maluchów”, „Ćwiczenia gimnastyczne z elementami SI”

cały rok

nauczyciele

5.Stwarzanie przez nauczycieli warunków do podejmowania przez dzieci twórczych i kreatywnych działań.

– przygotowywanie ciekawych zajęć dydaktycznych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych

– stosowanie różnorodnych  i aktywizujących metod pracy z dzieckiem  

– zachęcenie i przygotowywanie dzieci do udziału w inscenizacjach, konkursach, przeglądach itp.

– indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

– doposażenie  kącików zainteresowań

cały rok

nauczyciele, dyrektor

Kryteria sukcesu :

1.     Dziecko opanowało podstawę programową co najmniej w  95%.

2.     Wszystkie dzieci potrzebujące wsparcia otrzymują pomoc specjalistów.                                     

                                          3. Każde dziecko uczestniczy w zajęciach z języków obcych.

 

2.     Zapewnienie wszystkim dzieciom równych szans do pełnej realizacji ich możliwości.

1.  Specjalne potrzeby edukacyjne

– rozpoznawanie potrzeb dziecka

– dostosowanie form  i metod do potrzeb dziecka

– dostarczenie ciekawych pomocy i materiałów

– stopniowanie trudności – indywidualizacja ( podział na zespoły pracy z dzieckiem )

– dostosowywanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci

– rozwijanie umiejętności przygotowujących do wymagań stawianych przez nowoczesne społeczeństwo

 ( wykorzystanie środków audiowizualnych )

cały rok

nauczyciele

2.  Rozwijanie kompetencji kluczowych – jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw

1.Porozumiewanie się w języku ojczystym:

– słuchanie literatury dziecięcej,

– oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu i w teatrze,

– uczestniczenie w zabawach teatralnych, pantomimicznych – wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych, artykulacyjnych, oddechowych, fonacyjnych , dźwiękonaśladowczych ćwiczących wyrazistość mowy,

– wykorzystywanie mowy czynnej,

– uczestniczenie w zabawach naśladowczych

2. Porozumiewanie się w języku obcym:

– udział wszystkich dzieci w zajęciach języka angielskiego,

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne:

– zabawy ruchowe – doskonalą orientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,

– zabawy dydaktyczne

– gry dydaktyczne doskonalą umiejętności liczenia, szeregowania i poznania liczenia symboli,

– zabawy badawcze – poznawanie właściwości przedmiotów, porównywanie ich ciężaru, wielkości, długości, szerokości i innych cech,

– rymowanki – ustalanie regularnych rytmów i powtarzających się sekwencji (pory roku, dni tygodnia),

– ćwiczenia graficzne,

– zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, wycieczki, słuchanie opowiadań i wierszy, historyjki obrazkowe, zabawy twórcze,

4. Kompetencje informatyczne :

– zajęcia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,

5. Umiejętności  uczenia się:

– stosowanie innowacyjnych metod i form pracy

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie:

– zapoznanie z literaturą – baśnie , legendy , opowiadania, wiersze,

– spacery i wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia, poznanie historii zabytków i tradycji,

– oglądanie filmów, albumów i fotografii,

– pokazanie dzieciom najciekawszych miejsc regionu oraz zapoznanie z krajobrazem i folklorem Polski,

– kąciki regionalne – gromadzenie eksponatów , wytworów sztuki ludowej, okazów przyrodniczych z regionów w których dziecko mieszka,

– uroczystości przedszkolne – poranki patriotyczne – montaż słowno- muzyczny, nauka tańców ludowych, wykonywanie prac plastycznych o tematyce patriotycznej,

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość :

– realizacja programu Przedsiębiorczy Przedszkolak,

8. Świadomość i ekspresja kulturalna:

– rozwijanie poprzez muzykę, sztukę , taniec, teatr, film, literaturę

cały rok

nauczyciele, dyrektor

3.  Nauczyciele stwarzają warunki dzieciom do prezentacji swoich umiejętności

– stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola i środowiska lokalnego

( konkursy, festiwale, przedstawienia teatralne, wystawy prac plastycznych, itp.) zajęcia otwarte z rodzicami

-organizowanie regionalnego  konkursu tańca ludowego oraz gminnego konkursu matematycznego  i  zdrowotnego

-kontynuowanie „Dnia Naukowca”

-tworzenie warunków i sytuacji edukacyjnych do rozwijania i kształtowania tożsamości regionalnej i  narodowej

– kształtowanie postaw proekologicznych – rozwijanie twórczych postaw dziecka, talentów i zainteresowań

– rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

cały rok

nauczyciele

4.  Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość osiągania sukcesów oraz doskonali umiejętność radzenia sobie z porażką .

– nabywanie umiejętności oraz doskonalenie nabytych umiejętności poprzez zabawy, zajęcia dydaktyczne

– rozmowy indywidualne, grupowe

stosowanie aktywizujących metod pracy

– kształtowanie odporności emocjonalnej i wdrażanie do ponoszenia porażek  poprzez rozgrywanie gier i zabaw z elementem współzawodnictwa, obdarzanie dziecka uwagą i udzielenie wskazówek, chwalenie za sukcesy

cały rok

nauczyciele

6.Zapewnienie dzieciom specjalistycznej pomocy

– terapia logopedyczna w przedszkolu

– współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

– udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej  dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cały rok

logopeda, nauczyciele, dyrektor

 

                                                                            Kryteria sukcesu:

1.Dzieci osiągają sukcesy w konkursach, festiwalach.

2. Sale dydaktyczne dostosowane są do rozwijania potencjału dzieci.

3.     Zapewnienie zdrowia , bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

 

1.  Promowanie

bezpiecznego stylu życia

– pogadanki , rozmowy z dziećmi

– spotkania z rodzicami dotyczące zdrowego żywienia

– zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek pieszych  i autokarowych

 – ustalenie zasad i norm  ( kodeks przedszkolaka )

– organizowanie spotkań z osobami użyteczności publicznej i ścisła współpraca

– organizowanie wycieczek

– eksponowanie prac plastycznych

– organizowanie zabaw – stwarzanie sytuacji    edukacyjnych

-spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, sanepidu i dietetykiem

cały rok

nauczyciele

2.Promowanie zdrowego stylu życia.

-spotkania z rodzicami dotyczące zdrowego żywienia

-otwartość na sugestie i porady rodziców zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

-organizowanie w celu poprawy samopoczucia i zdrowia wycieczek rekreacyjnych, krajoznawczych i przyrodniczych

-spotkania z przedstawicielami służby zdrowia

-tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

– wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu

Cały rok

nauczyciele

3.Stwarzanie bezpiecznych warunków do funkcjonowania  w  przedszkolu.

– pogadanki, rozmowy z dziećmi, prezentacje multimedialne

– zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek pieszych i autokarowych,

– ustalenie i przestrzeganie zasad i norm

  ( kodeks przedszkolaka )

Cały rok

nauczyciele

4.Stwarzanie pełnych zaufania relacji między dzieckiem i nauczycielami.

-rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi i nauczycielami opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

– wspólne zabawy

– wycieczki

– spotkania integracyjne

– festyny, pikniki

– praca indywidualna,

– odgrywanie ról

– rozpoznanie środowiska rodzinnego

cały rok

nauczyciele

                                                                   

                                                                           KRYTERIA  SUKCESU:

1.     80% dzieci stosuje przyjęte normy i zasady postępowania w przedszkolu i poza nim.

 

 

4.     Ścisła współpraca z rodzicami w każdym obszarze życia placówki, celem stworzenia wspólnoty troszczącej się o dzieci i przedszkole.

 

1.  Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną

– rozmowy indywidualne nauczyciela z rodzicem

– zabrania ogólne i grupowe z rodzicami

– zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte

– organizowanie konsultacji z logopedą przedszkola

– eksponowanie prac plastycznych dzieci na terenie przedszkola

– organizowanie spotkań dotyczących psychoedukacji rodziców

– informowanie rodziców o diagnozie wstępnej i końcowej

– aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.

– przekazywanie informacji, pisanie artykułów, promowanie placówki  na stronie internetowej przedszkola.

cały rok

jesień,  wiosna

listopad, maj

cały rok

co kwartał

cały rok

nauczyciele

logopeda

nauczyciele

nauczyciele odpowiedzialni

zespół redagujący

Przewodnicząca Rady Rodziców , dyrektor

dyrektor, nauczyciele

2.  Włączenie rodziców w działania przedszkola

1.Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach – wychowawczym, organizacyjnym i edukacyjnym

2. Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki  

3. Pozyskiwanie sponsorów wśród rodziców

4.Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach : plastycznym, matematycznym,  tańca i zdrowotnym

cały rok

cały rok

nauczyciele, dyrektor

      

5.  Rozwijanie samodzielności, osobowości, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności dzieci

1. Rozwijanie samodzielności

– stawianie dziecku zadań do wykonania ;

– nakładanie obowiązków na dzieci (np. dyżury w kącikach zainteresowań, w łazience, przy stolikach);

– doskonalenie czynności samoobsługowych (praktyczne działanie, zabawy dydaktyczne);

– akceptowanie indywidualności każdego dziecka (praca indywidualna);

– uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości  ( zabawa, zajęcia dydaktyczne, prace plastyczne , gimnastyka, udział w inscenizacjach )

cały rok

wszyscy nauczyciele

2.Rozwijanie osobowości

– stosowanie pochwał w celu podnoszenia własnej wartości (znaczki, tablica zachowań dzieci);

– akceptowanie indywidualności każdego dziecka (praca indywidualna);

– kształtowanie u dziecka odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach poprzez zabawy, scenki dramowe, inscenizacje, gry dydaktyczne;

– uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości  ( zabawa, zajęcia dydaktyczne, prace plastyczne , gimnastyka, udział w inscenizacjach );

– poznanie i rozumienie wartości moralnych takich jak : dobro, szacunek, piękno, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość poprzez : czytanie bajek, oglądanie teatrzyków, poprzez samoocenę

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

3.Rozwijanie przedsiębiorczości

-organizowanie kiermaszy świątecznych,

-organizowanie wycieczek do zakładów pracy (bank, poczta)

-organizowanie zabaw tematycznych (kąciki zainteresowań: bank, sklep)

– akceptowanie indywidualności każdego dziecka (praca indywidualna);

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

4.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności

– ustalenie norm i zasad w grupie oraz ich egzekwowanie (Kodeks przedszkolaka);

– nakładanie obowiązków na dzieci (np. dyżury w kącikach zainteresowań, w łazience, przy stolikach)

– kształtowanie u dziecka odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach poprzez zabawy, scenki dramowe, inscenizacje, gry dydaktyczne;

– poznanie i rozumienie wartości moralnych takich jak : dobro, szacunek, piękno, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość poprzez : czytanie bajek, oglądanie teatrzyków, poprzez samoocenę

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

7.Organizowanie zajęć dodatkowych

– zajęcia z języków obcych

– rytmika

– zajęcia teatralno – taneczne

– zajęcia ruchowe z elementami taekwondo

– religia

Cały rok

dyrektor, nauczyciele – instruktorzy zajęć dodatkowych

 

Kryteria sukcesu:

1 .90% dzieci jest samodzielnych, odpowiedzialnych, znających Kodeks przedszkolaka.

 

 

6.  Nowoczesne zarządzanie.

1.   Pracownicy przedszkola znają przepisy regulujące kontrolę zarządczą

Zapoznanie pracowników przedszkola z przepisami normującymi działanie placówki i standardami kontroli zarządczej.

pierwsza dekada stycznia

dyrektor

2.   Rozbudowa systemu kontroli zarządczej o mechanizm kontroli

– procedury zarządzania ryzykiem, zasady określenia prawdopodobieństwa i skutków ryzyka

Każdy pracownik jest świadom ryzyka związanego z zakresem czynności. Pracownik zapobiega wystąpieniu ryzyka.

w miarę potrzeb

dyrektor

3.   Systematyczne i ciągłe sprawdzanie pracowników przedszkola w zakresie zgodności postępowania z procedurami

Pracownicy przedszkola znają procedury postępowania na swoim stanowisku pracy.

w miarę potrzeb

dyrektor

4.     Mechanizmy kontroli zarządczej są zgodne z prawem

Ewaluacja mechanizmów kontroli zarządczej pod względem zgodności ich z prawem, przydatności i użyteczności

raz w roku

dyrektor

5.     Dbanie o wysoką jakość pracy przedszkola zarówno w sferze wychowania i opieki, jak i w sferze dydaktycznej

-rozmowy,

-formy doskonalenia zawodowego,

– zebrania Rady pedagogicznej,

-zakup pomocy dydaktycznych

– wyniki ewaluacji koncepcji przedszkola wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian

Cały rok

Dyrektor

6.     Inicjowanie działań zmierzających do integracji placówki ze środowiskiem oraz promocja działań prowadzonych w p-lu

-promocja placówki w środowisku (TV, gazeta lokalna)

– udział w imprezach lokalnych,

-organizacja uroczystości, imprez

Cały rok

Dyrektor, nauczyciele

7.     Dbanie o odpowiednią atmosferę w pracy

– Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.

– motywuje przez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy

– wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola

Cały rok

Dyrektor

8.     Służenie pomocą i wsparciem merytorycznym wszystkim n-lom

-konsultacje, rozmowy,

-hospitacje,

– zebrania Rady pedagogicznej

Cały rok

Dyrektor

9.     Sprawowanie kontroli, monitorowania oraz samooceny

Oświadczenie o stanie kontroli jest rzetelne i zgodne z prawdą. Błędy usuwane są na bieżąco

na bieżąco

dyrektor

Kryteria sukcesu:

1.Pracownicy znają przepisy prawa i ich przestrzegają.

Tematy planów rocznych:

 1. 2017/2018 – Kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez poznanie tradycji i obyczajów narodowych.
 2. 2018/2019 – Nasze emocje i uczucia, budujemy postawę aktywnego przedszkolaka.
 3. 2019/2020 – Mały badacz i odkrywca, rozwijanie twórczych postaw dziecka.

Ewaluacja Koncepcji Rozwoju Przedszkola Nr 4 w Nidzicy.

 1. Bieżące obserwowanie realizacji zadań.
 2. Po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji – analiza efektów podjętych działań, wnioski, modyfikacja koncepcji zgodnie z wnioskami.
 3. Po zakończeniu realizacji całej koncepcji (rok 2020) – ewaluacja całościowa z wnioskami do koncepcji pracy na kolejne lata.

Informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczycielki, a po ich zakończeniu przekazują informację zwrotną dyrektorowi. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji i ewaluację sumującą przeprowadza powołany zespół nauczycieli i dyrektor, a jej wyniki przedstawione są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Koncepcję opracował zespół w składzie:      

 1. Kozińska Danuta
 2. Jul Ewa
 3. Siemek Anna
 4. Krawczyk Dorota
Skip to content